Grund, 80x120, impresion inkjet sobre Canson Baryta, montada sobre Sintra, 2013
Grund, 80x120, impresion inkjet sobre Canson Baryta, montada sobre Sintra, 2013
Detalle. Grund, 80x120, impresion inkjet sobre Canson Baryta, montada sobre Sintra, 2013.
Detalle. Grund, 80x120, impresion inkjet sobre Canson Baryta, montada sobre Sintra, 2013.